КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

НАЗИВ:

д.п.т.у. „АТ СОЛУТИОНС“ д.о.о.е.л.
ЕДБ:
Жиро с-ка: 240270105192781 Уни Банка

КОНТАКТ:

Информации: +389 78 448 990
Е Пошта: contact@ats.mk

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА:

Канцеларија: +389 34 550 111
Дежурен оператор: +389 79 210 615
Е Пошта: support@ats.mk

АДРЕСА:

Булевар „Гевгелија“ бр. 86Т 1480 Гевгелија, С. Македонија

Не постои проблем без !